Phazero

Artifacts, Symposium, and Ginsberg package (3 mini-artgames)
An artgame by Phazero